1900 6455 (Giờ làm việc)   01234 222 223 (24/24)   info@iomedia.vn   Thời gian làm việc: 24/24(7 ngày/tuần)

Khuyến mãi Viettel

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp vào ngày 13/04/2018

Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 13/04/2018

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp vào ngày 31/03/2018

Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 31/03/2018

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp vào ngày 20/03/2018

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 20/03/2018

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 28/02/2018

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 28/02/2018

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 08/02/2018

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 08/02/2018

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 20/01/2018

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 20/01/2018

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 31/12/2017

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 31/12/2017

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 20/12/2017

Viettel khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp điện thoại vào ngày 20/12/2017

Xem chi tiết