1900 6455 (Giờ làm việc)   01234 222 223 (24/24)   info@iomedia.vn   Thời gian làm việc: 24/24(7 ngày/tuần)

Quy định chung

Điều khoản sử dụng tham khảo tại link này : http://ipay.vn/topic/dieu-khoan-su-dung

Chính sách bảo mật tham khảo tại link này :  http://ipay.vn/topic/chinh-sach-bao-mat

Chính sách giao hàng tham khảo tại link này:   http://ipay.vn/topic/giao-hang

Khiếu nại tham khảo tại link này  http://ipay.vn/topic/khieu-nai